قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ امتحان درس نقشه کشی

قابل توجه دانشجویان مقطع

کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی

جلسه امتحان درس نقشه کشی  با جناب آقای مهندس سوری  روز شنبه  مورخ 96/10/16 ساعت 13/30 برگزار خواهد شد.

                                                                                                                                                    

                                                      آموزش دانشکده فنی و مهندسی