رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

     علی نیکخو

  • دانشیار
  • گروه مهندسی عمران
  • تلفن: (501)5-44238171
  • ایمیل: nikkhoo@usc.ac.ir