معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

معاون دانشکده

       محمد آراسته

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
  • تلفن:( 502)5-44238171
  • ایمیل: arasteh@usc.ac.ir