Cardinal Theme

بازدید علمی دانشجویان مهندسی مکانیک از مجموعه ایران خودرو

بازدید علمی از مجموعه ایران خودرو

انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری و هماهنگی مجموعه ایران خودرو ، بازدید علمی ویژه ای را برای دانشجویان رشته تحصیلی مهندسی مکانیک ترتیب دادند .

این بازدید علمی روز دوشنبه ، مورخ 1395/10/13 با همراهی استاد ارجمند ، جناب آقای دکتر استقامت صورت گرفت .